Posibile modificari cod fiscal 2023. Impozit vanzari locuinte 2023. TVA locuinte 2023.

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 6 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Cota de impozitare şi baza impozabilă

(1) Impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale se calculează, la prima vânzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra prețului de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fără a lua în considerare taxa pe valoarea adăugată aferentă.
(2) În situația în care prețul de vânzare al fiecarei clădiri rezidențiale este inferior valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici cu experţi evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piaţă din care se
scade valoarea de 600.000 lei.
(3) Prima vânzare în înțelesul alin.(1) reprezintă prima înstrăinare, prin vânzare, de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Impozitul prevăzut la alin.(1) se datorează în condițiile art.500^3 alin.(1) indiferent de modalitatea și termenele în care se efectuează plata prețului de vânzare a clădirii rezidențiale.
Art. 500^3
Calculul, plata impozitului şi obligațiile declarative
(1) Impozitul prevăzut la art. 2 alin. (1) se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului. Impozitul calculat și încasat se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.
(2) Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
49
(3) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.”

După Titlul X^1

Impozitul pe tranzacțiile imobiliare rezidențiale

se introduce un nou titlu,
Titlul X^2 Impozitarea deținerii mai multor proprietăți imobiliare, cu următorul cuprins:
”Art. 500^4
Contribuabili
Sunt obligate la plata impozitului pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare, stabilit conform prezentului titlu, persoanele fizice care au în proprietate clădiri situate în România a căror valoare impozabilă calculată potrivit titlului IX Impozite și taxe locale depășește 2.500.000 lei, denumite în
continuare contribuabili.
Art. 500^5
Cota de impozitare
Impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra diferenței dintre suma valorilor impozabile individuale comunicate de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.
Art. 500^6

Plata impozitului și depunerea declarației fiscale

(1) Impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare este datorat pentru întregul an fiscal de persoanele prevăzute la art. 500^4 care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior au în proprietate clădiri a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei.
(2) Contribuabilii sunt obligați să calculeze și să declare impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare, până la data de 25 inclusiv a lunii iunie a anului pentru care se datorează impozitul.
(3) Impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii iunie a anului pentru care se datorează.
(4) Impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare reprezintă venit al bugetului de stat și se administrează de către A.N.A.F., potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
(5) Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.”

 

Art. III. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 291 alin. (2) lit. o) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru:
a) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe;
b) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe;
c) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 august 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.
(2) Persoana fizică poate achiziţiona, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 5% sau 9%, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
(3) Cota redusă de TVA de 5% pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
51
(4) În “Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA” se înscriu şi informaţiile din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin.
(1) lit. b) și c), autentificate în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023. Notarii publici au obligaţia:
a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe cu cota redusă de TVA, prin consultarea “Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA “, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
b) să completeze “Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA” la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c);
c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ.

 

cod fiscal Impozit tva vanzari locuinte 2023

Concluzii:

Toate noutățile legislative menționate sunt incluse într-un draft de ordonanță redactat de Guvern care poate suferi modificări în versiunea finală care va fi adoptată și publicată ulterior în Monitorul Oficial. O versiune finală a ordonanței ar putea fi publicată la jumătatea lunii august.

#1 › TVA-ul pentru cumpărarea unei locuințe cu o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați și un preț de cel mult 600.000 de lei fără TVA (aproximativ 120.000 de euro fără TVA) ar urma să crească de la 5% la 9% începând din 1 septembrie 2023, potrivit unui draft de ordonanță pregătit de Guvernul României. Draftul ordonanței include însă o serie de derogări care sunt detaliate mai jos. Rămâne în vigoare regula potrivit căreia o persoană fizică poate achiziționa o singură dată o locuință cu cota redusă de TVA, indiferent dacă achiziția se face individual sau în comun cu una sau mai multe persoane fizice. De asemenea, pentru locuințele care nu respectă suprafața maximă și prețul maxim menționate mai sus TVA-ul rămâne 19%. (Punctul 3 din draftul ordonanței)

#2 › Draftul ordonanței prevede că persoanele fizice care au încheiat cel târziu în 1 ianuarie 2023 acte pentru plata unui avans la achiziționarea unei locuințe cu o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați vor plăti TVA de 5% dacă achiziția locuinței se finalizează până la 31 decembrie 2023, dacă locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării și dacă prețul fără TVA al locuinței se încadrează într-una dintre următoarele categorii:
– prețul fără TVA al locuinței nu depășește 450.000 de lei (aproximativ 90.000 de euro);
– prețul fără TVA al locuinței este cuprins între 600.000 lei și 700.000 lei (între circa 120.000 de euro și 140.000 de euro).

În cazul în care achiziționarea locuinței se finalizează după 1 ianuarie 2024, atunci TVA-ul este de 9%. (Punctul 49 din draftul ordonanței)

#3 › Persoanele fizice care au încheiat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 august 2023 acte pentru plata unui avans la achiziționarea unei locuințe cu o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați vor plăti TVA de 5% dacă achiziția locuinței se finalizează până la 31 decembrie 2023, dacă locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării și dacă prețul fără TVA al locuinței nu depășește 600.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro). În cazul în care achiziționarea locuinței se finalizează după 1 ianuarie 2024, atunci TVA-ul este de 9%. (Punctul 49 din draftul ordonanței)

#4 › Draftul ordonanței prevede introducerea unui nou impozit pentru tranzacțiile realizate de dezvoltatorii imobiliari. Astfel, pentru tranzacțiile imobiliare realizate de persoane juridice sau persoane fizice autorizate se aplică, la prima vânzare, un impozit de 5% din prețul de vânzare din care se scade valoarea de 600.000 lei fără TVA (circa 120.000 de euro fără TVA). Cu alte cuvinte, dezvoltatorii vor plăti acest nou impozit pentru tranzacțiile imobiliare în valoare de peste 600.000 de lei. (Punctul 48 din draftul ordonanței)

#5 › Impozitul pentru tranzacțiile imobiliare realizate de persoanele fizice ar urma să crească începând din 1 septembrie 2023 astfel:
– de la 3% la 5% din valoarea tranzacției pentru imobilele care au fost deținute pentru o perioadă de cel mult 3 ani inclusiv;
– de la 1% la 3% din valoarea tranzacției pentru imobilele care au fost deținute pentru o perioadă mai mare de 3 ani.
(Punctul 60 din draftul ordonanței)

#6 › Draftul ordonanței prevede introducerea unui nou impozit anual pentru persoanele fizice care dețin mai multe imobile cu o valoare cumulată de peste 2.500.000 de lei (circa 250.000 de euro). Valoarea fiecărui imobil în parte se calculează în funcție de valoarea impozabilă individuală stabilită de autorități pe baza prevederilor din Codul Fiscal. Impozitul anual ar urma să fie de 1% din diferența dintre valoarea cumulată a imobilelor deținute și plafonul de 2.500.000 de lei. Draftul ordonanței nu menționează însă cum se calculează valoarea totală a imobilelor deținute în cazul în care există mai mulți proprietari care dețin în comun un anumit imobil. De asemenea, o persoană fizică ce deține o singură proprietate în valoare de peste 2.500.000 lei nu va datora noul impozit anual. (Hotnews, Punctul 49 din draftul ordonanței)

#7 › În prima jumătate a anului au fost emise la nivel național 17.140 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 24,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Statistică (INS). Pe de altă parte, suprafața totală autorizată la nivel național pentru clădiri rezidențiale a scăzut într-un ritm mult mai lent, de numai 4,5%, de la 1,96 la 1,87 milioane de metri pătrați utili.

Pentru mai multe articole despre “Posibile modificari cod fiscal 2023. Impozit vanzari locuinte 2023. TVA locuinte 2023.” click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Discutați direct cu noi https://acasaarad.ro/contact/
Vă invităm la sediul agenției noastre imobiliare din Arad, Bulevardul Decebal, Nr. 2, Parter pentru a discuta și pe următoarele teme: anunțuri imobiliare, case de vânzare, apartamente de vânzare, clădiri de apartamente, cladiri de birouri, sfaturi imobiliare, evaluări ale pieței imobiliare, etc