Procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

Cine și ce intră sub incidența legii 17/2014 cu modificările ulterioare

Cetăţenii români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene transferului dreptului de proprietate (întregul teren, cât şi o cotă-parte din dreptul asupra acestuia) privind terenuri agricole in extravilan, realizat în baza unui contract de vânzare autentificat de notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, dacă promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie.

Când nu se aplică procedura de vanzare a terenurilor extravilan agricole

• înstrăinărilor între coproprietari, soţi, rude şi afini până la gradul al treilea, inclusiv dacă vânzătorul nu a depus cerere de afișare a ofertei de vânzare. (art. 20 al.2 din lege + art. 7 al. 1 din norme).
• în cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
• sau ca urmare a apartenenţei imobilului la domeniul privat de interes local sau judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale.

Avize specifice procedurii de vanzare a terenurilor agricole

• avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale – Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale

• avizul specific al Ministerului Culturii – Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător

Nu se solcicită aceste avize în cazul înstrăinării către preemtori
Se emit în 20 de zile, altfel se consideră pozitiv

Cine poate cumpăra teren agricol

1. Preemtorii
2. Potențiali cumpărători
3. Orice alte persoane fizice sau juridice

Preemtorii (art.4 din lege) terenuri agricole
• preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv – dacă s-a depus cerere de afișare a ofertei de vânzare
• preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii
• preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4);
• preemptori de rang IV: tinerii fermieri
• preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe
Ionescu-Şişeşti» şi unităţile de cercetare-dezvoltare
• preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine;
• preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Caracteristici pentru fiecare categorie de preemtori pentru terenuri agricole

preemptori de rang I – terenuri agricole
Sunt coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv
– ei dețin această calitate doar dacă s-a depus de către vânzător cerere de afișare a ofertei de vânzare.
Altfel, legea nu li se aplică, pot cumpăra fără formalități.

preemptori de rang II – terenuri agricole

• Sunt proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii
– Pentru cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii

preemptori de rang III – terenuri agricole

• Sunt proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4);
Se observă că două subcategorii – vecinii sau arendașii

 

Condiții ARENDAȘ conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

Aspecte comune
– să deţină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare

• Persoana Fizică
– domiciliu/reşedinţă situat/situate pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei

• Persoana Juridică
– domiciliu/reşedinţă situat/situate pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei
– cu acţionariat altă persoană juridică, acţionarii care deţin controlulsocietăţii să facă dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 anianterior înregistrării ofertei

 

Condiții VECIN Ordinea de prioritate – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

– proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare
– în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul /reşedinţa situat/situată pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare
– proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
– în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reşedinţa în raza unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

preemptori de rang IV – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

Sunt tinerii fermieri
Condiții:
– vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data înregistrării comunicării de acceptare
– Desfăşoară activităţi agricole (inclusiv prin PFA, Intreprindere individuală) în cadrul unei ferme/exploataţii agricole, în care se instalează ca şef de exploataţie.
– Face dovada pregătirii în domeniul agricol
• Dintre aceștia, prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării are tânărul fermier care desfăşoară activităţi în zootehnie cu respectarea condiţiei privind domiciliul /reşedinţa stabilit/stabilită pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare

preemptori de rang V – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-45/2009 Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora

preemptori de rang VI – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Sunt persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine

preemptori de rang VII – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Este statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului

 

Categoria potențialilor cumpărători – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face în condițiile art. 4^1 din lege către:

• Persoane Fizice
Dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :
– să aibă domiciliul/reşedinţa situat/situată pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
– să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
– să fie înregistrate de autorităţile fiscale cu minimum 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;

• Persoane Juridice
Dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :
– să aibă sediul social şi/sau sediul secundar situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
– să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
– să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– asociatul/acţionarul care deţine controlul societăţii să aibă domiciliul situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
– în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociaţii/acţionarii care deţin controlul societăţii sunt alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii care deţin controlul societăţii să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

 

Procedura de vanzare a terenurilor extravilan agricole

Persoane/Instituții implicate
• Vânzătorul
• Primăria
• Structurile centrale sau locale ale Ministerului agriculturii
• Titularii drepului de preemțiune
• Potențialii cumpărători

Generalități:
• Deputează prin cererea de afișare aofertei de către vânzător.
• Presupune cel puțin două etape de publicitate (una pentru preemtori, a doua pentru potențiali cumpărători)
• Poate înceta prin retragerea ofertei de către vânzător
• Presupune formarea unui dosar compus din documentele depuse de vânzător și a unui dosar compus din documentele depuse de către preemtor/potențial cumpărător.

 

documente Procedura vanzare teren extravilan agricol 2024
Procedura vanzare teren extravilan agricol 2024
documente

Debutul procedurii de vanzare a terenului extravilan agricol

• Vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare împreună cu:
– oferta de vânzare
– fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate
– fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate
– extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral
– Certificat constatator la persoană juridică
– în caz de reprezentare, procura notarială sau delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor la persoană juridică și fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică
– certificat de atestare fiscală

Înainte de împlinirea termenului de 45 (de afișare) vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afişare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces- verbal de anulare a procedurii şi va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, şi Agenţiei Domeniilor Statului.

Atribuțiile primăriei după primirea cererii de afișare a ofertei

• inregistreaza cererea de afisare + oferta + documentele depuse și întocmește procesul verbal de afișare a ofertei.
• afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe pagina de internet timp de 45 de zile
• Întocmește Lista preemptorilor, care se poate completa și ulterior transmiterii ei către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale, cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada
• În 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cereii, transmite structurii centrale sau teritoriale, după caz, precum şi ADS un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, copiile cererii de afişare a ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare, procesul-verbal de afişare a ofertei.
• În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să notifice titularilor dreptului de preempţiune, la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul acestora, înregistrarea ofertei de vânzare; în cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu pot fi contactaţi, notificarea se va face prin afişarea la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei.

Preemtorii conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

Titularul dreptului de preempţiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare (sub sanctiunea decaderii), să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată.
• Vor atasa :
– BI/CI/paşaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă şi procură notarială, în fotocopie
– certificatului constatator la pers. juridică
– delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică
– documentelor justificative care atestă
calitatea de preemptor şi încadrarea în una
dintre categoriile
– acte de stare civila

Pe lângă documentele menționate, în funcție de rang, vor atașa :
– adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reşedinţei
– documente justificative pentru atestarea proprietăţii asupra investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă de- vie, hamei, irigaţii
– contract de arendă
– fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a diplomei de studii de profil
– fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploataţiei agricole;
Înainte de împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare, titularii dreptului de preempţiune care şi-au manifestat acceptarea ofertei pot să înregistreaze la primărie o cerere de renunţare la comunicarea de acceptare.

Consurs între preemtori conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, se aplică prevederile art. 4, respectiv se diferențiază în funcție de rang, iar vânzătorul alege preemptorul şi comunică primăriei numele acestuia.
• În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul alege preemptorul şi comunică primăriei numele acestuia.
• În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ.
• Procedura prevăzută se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare.

 

Atribuții Primărie – conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorilor sau potenţiali cumpărători, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale.
• Primăria va afişa, inclusiv pe site-ul propriu, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute mai sus.
• Transmite vânzătorului comunicările de acceptare a ofertei de vânzare şi/sau ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători, înregistrate la primărie;

Atribuții structuri centrale/teritoriale
• în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului prevăzut (primit de la primărie) la structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligaţia să afişeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile.
• Verifica îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 şi 4^1 în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare sau a celor 10 zile suplimentare în cazul reluării procedurii.
• În cazul îndeplinirii condiţiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul/avizul final conform art. 9 din Lege.
• Avizul se transmite vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire, sau în format electronic.
• Avizele sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor.
• În situaţia în care, în urma verificărilor se constată că preemptorul ales sau potenţialul cumpărător nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se va emite un aviz negativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare.
• Anularea avizelor emise de structura centrală sau structurile teritoriale intervine ca urmare a decesului vânzătorului sau a decesului preemptorului, înainte de încheierea contractului de vânzare.

Situația neînregistrării niciunei acceptări a ofertei de vânzare conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024
• Dacă, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), primăria constată că niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, se aplică dispoziţiile art. 4^1 alin. (3) şi art. 6 alin. (5). Primăria afişează procesul verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, cu menţiunea că se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4^1 din lege. Astfel, se permite potențialilor cumpărători să depună comunicări de acceptare a ofertei de vânzare.
• În acest caz, Vânzarea terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare prevăzută la art. 6 alin. (1), în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta ori cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4^1 atrage nulitatea absolută.

Potențialii cumpărători -drepturi- conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art 4^1 în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).
• Pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice
• Primăria și celelate structuri implicate în procedură urmează întocmai aceeași pași ca în situația depunerii acceptărilor de către preemtori, cu respectarea acelorași termene.

Potențiali cumpărători -documente care se depun- conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

Persoana Fizică
• cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;
• o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a persoanei fizice;
• în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
• adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;
• adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
• adeverinţă emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care să ateste înregistrarea la autorităţile fiscale române cu
minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei, în
original;
• alte documente doveditoare, după caz;

Persoana Juridică
• cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;
• o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
• în caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
• hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
• hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;
• adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
• o fotocopie a BI/CI/paşaportului pentru persoane fizice asociaţi în structura persoanei juridice, însoţită de adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;
• declaraţie pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezintă venituri din activităţi agricole aşa cum sunt definite de , art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Situația nedepunerii niciunei cereri de către potențiali cumpărători  conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Daca niciunul dintre potenţialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condiţiile prezentei legi.
• Este greu de stabilit care ar fi condițiile prezentei legi!!!!
• În situaţia în care nu s-a înregistrat nicio ofertă de cumpărare, la expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare, primăriile emit procesul-verbal de finalizare a procedurii.

Impozitare art. 4^2 conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.
• În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăţilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligaţia de a plăti un impozit de 80% din diferenţa de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor şi momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferenţa de valoare a acţiunilor sau părţilor sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporţional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.
• Nu se califică înstrăinare transferul proprietății în cadrul reorganizării sau realocării de bunuri în cadrul aceluiaşi grup de societăţi.

 

Aspecte generale conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

• Una dintre condițiile care se deduce din interpretarea legii și a normelor de aplicare ar fi aceea că ”Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligaţia să le utilizeze exclusiv în vederea desfăşurării activităţilor agricole de la data cumpărării, iar în situaţia în care pe terenul agricol există investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi irigaţii exclusiv private se va păstra destinaţia agricolă a acestei investiţii.”
• Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit prevederilor art. 4 – 4^2, sau fără obţinerea avizelor prevăzute este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută.
• Toate docuemntele prevăzute (cele depuse de vânzător, preemtor sau potențial cumpărător) se depun în trei exemplare; Depunerea documentelor se poate realiza şi în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei aplicabile în domeniu.
• În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

Documente necesare la încheierea și înscrierea în CF a contractului de vânzare conform procedura vanzare teren extravilan agricol 2024

avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale. Dacă nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
adresa emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister. În situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
avizele emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale.
documente privind dovada calculării şi achitării impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din perioada respectivă, după caz.
• Pentru inscrierea in CF, toate acestea fie se identifica in contractact, fie se fac copii legalizate.

 

Pentru mai multe articole despre Procedura vanzare teren extravilan agricol 2024 în Arad click aici.
Vizionați videoclipuri despre proprietăți pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/channel/AcasaArad
Dacă doriți să aflați mai multe despre: anunțuri imobiliare din Arad, case de vanzare Arad, apartamente de vanzare vă inităm să discutați direct cu noi la sediul nostru din Arad, Bulevardul Decebal, Nr. 2, Parter

#imobiliarearad #imobiliare #arad #acasaarad